Dit document kunt u ook downloaden:
For documents in English:
Pour document en français:

  EAODocs

 

EUROPESE ARBITRAGE ORGANISATIE

C.E.M. Consulting bvba

 

ARBITRAGE-AANVRAAG

 

Met deze aanvraag tot arbitrage, wordt de Europese Arbitrage Organisatie - C.E.M. Consulting verzocht als coördinerende derde een scheidsgerecht samen te stellen volgens het van kracht zijnde arbitragereglement van de organisatie en conform het Gerechtelijk Wetboek, teneinde het hieronder vermeld geschil te beslechten.

 

GEGEVENS BETREFFENDE DE PARTIJEN IN HET GESCHIL

Eisende partij:

Naam: ..........................................................................................

Adres: ..........................................................................................

.............. ......................................................................

Tel: ................................... Fax: ........................................

HR nr: ........................................................................

BTW nr: ........................................................................

Contactpersoon: ........................................................................

 

Verwerende partij:

Naam: ..........................................................................................

Adres: ..........................................................................................

.............. ......................................................................

Tel: ................................... Fax: ........................................

HR nr: ........................................................................

BTW nr: ........................................................................

Contactpersoon: ........................................................................

 

Type van aangevraagde procedure:

Gelieve keuze aan te duiden:  - één / drie scheidsrechters
   - zonder / met hoorzitting

 

GEGEVENS BETREFFENDE HET AANHANGIG GEMAAKTE GESCHIL

1. Taal voor de procedure: ..................................

2. Document van arbitrage-overeenkomst tussen partijen:

0 Arbitrage-clausule in algemene verkoops- of aankoopvoorwaarden.

0 Speciale clausule in een specifiek contract.

0 Arbitrage-compromis opgesteld na ontstaan van het geschil.

(Het desbetreffende geval aanstippen en kopie van het document bijsluiten.)

3. Indien de aanvraag tot arbitrage van één enkele partij uitgaat, gelieve kopie van volgend(e) document(en) bij de aanvraag te voegen:

- aangetekende zending aan tegenpartij betreffende ingebrekestelling

- verwittiging aan tegenpartij van de intentie arbitrage aan te vragen.

4. Aard van het geschil:

0 factuurbetwisting

0 niet-betaalde factuur

0 betwisting betreffende betalingstermijn

0 betwisting betreffende uitvoering

0 kwaliteitsbetwisting

0 betwisting aangaande hoeveelheden

0 betwisting betreffende leveringstermijn

0 contractuele betwisting

0 productaansprakelijkheid

0 aansprakelijkheid van diensten

0 ...............................................................

(Gelieve aan te stippen, eventueel meerdere gevallen, en indien nodig te vervolledigen.)

5. Raming van het totale bedrag van de eis: ................................... EUR

(Opmerking: dit bedrag dient alles te omvatten waarop u meent recht te hebben.)

6. Uw standpunt in het geschil (genoemd "besluiten") en de details van de eis dienen in bijlage gevoegd te worden. Kopijen van stavende documenten dienen ondertekend te zijn met de vermelding "éénsluidend afschift".

7. Bijgevoegde documenten: genummerd van nr 1 tot en met nr ......

8. Aantal kopie‘n van alle documenten van dit dossier: ...... (aantal is 3 in geval van één enkele scheidsrechter, 5 in geval van drie scheidsrechters)

 

Door deze aanvraag tot arbitrage in te dienen, verklaart(en) de ondertekenende partij(en) zich akkoord het gerezen geschil aan arbitrage te onderwerpen bij de Europese Arbitrage Organisatie - C.E.M. Consulting volgens de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek en volgens het van toepassing zijnde arbitrage-reglement. Men verklaart verder dit reglement te respecteren en de arbitrale uitspraak van het scheidsgerecht getrouw en onmiddellijk op te volgen.

 

Aanvraag tot arbitrage opgesteld te ............................................... op .................... 20 .....

 

Bedrijf : .........................................

 

Handtekening: ......................................................

Naam gevolmachtigde: .........................................