Twee methodes zijn wettelijk mogelijk, ofwel voorziet men op voorhand bij afsluiting van een kontrakt, bestelling, enz. met een clausule dat arbitrage bevoegd is bij geschillen, ofwel komt men tussen partijen overeen ná ontstaan van het geschil dat arbitrage het geschil zal beslechten.

Arbitrage-clausule

Nederlandstalige tekst

Elk geschil of eis voortvloeiend uit of in verband met huidige overeenkomst, hetzij betreffende geldigheid, interpretatie, uitvoering of verbreking ervan zal definitief en in laatste aanleg beslecht worden via arbritrage, in overeenstemming met de wettelijke voorzieningen, door een scheidsgerecht aangeduid door en volgens het arbitragereglement van de Europese Arbitrage Organisatie - C.E.M. Consulting, Bocholt.

 

Franstalige tekst

Tout litige ou toute revendication résultant de, ou en rapport avec le présent contrat, concernant soit la validité ou l'interprétation, soit l'exécutation ou la résiliation sera tranché définitivement et en dernière instance moyennant arbitrage, conformément aux dispositions légales en matière, par un tribunal arbitral désigné par et en vertu du règlement d'arbitrage de l'Organisation Européenne d'Arbitrage - C.E.M. Consulting, Bocholt.

 

Engelstalige tekst

Anny controversy or claim arising out of or relating to this contract, concerning the validity, the interpretation or the breach thereof, shall be settled finally by arbitation in accordance with the legal provisions in the matter, by a court of arbitration disignated by and according to the Arbitration Rules of the European Arbitration Organization - C.E.M. Consulting, Bocholt.

 

Indien de klant een buitenlandse klant is, wordt na "Bocholt" best "België" resp. "Belgique" of "Belgium" toegevoegd.

Op de voorzijde is het noodzakelijk het volgende te vermelden:

Voor algemene verkoopsvoorwaarden, a.o. betreffende rechtsbevoegheid, zie keerzijde.

Arbitrage-compromis

Wij, optredende als gevolmachtigden voor de respectievelijke partijen, verklaren ons hierbij akkoord om het hierna beschreven geschil aan arbitrage te onderwerpen bij de Europese Arbitrage Organisatie - C.E.M. Consulting, Bocholt en dit in overeenstemming met de wettelijke voorzieningen inzake arbitrage (Gerechtelijk Wetboek - Deel VI: Arbitrage).

Het geshil betreft................................................................................................................................. .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................

(korte beschrijving geven, geen detais en zeker geen opsomming van eis en tegeneis)

Wij verklaren ons akkoord om dit geschil definitief en in laatste aanleg te laten beslechten door een scheidsgerecht volgens het van toepasssing zijnde arbitragereglement van de Europese Arbitrage Organisatie. Wij verzoeken het scheidsgerecht een uitspraak te vellen naar billijkheid rekening houdend met de normaal van toepassing zijnde gebruiken in de sector.

Wij verklaren ons verder te onderwerpen aan de procedureregels voorzien in het arbitragereglement en de arbitrale uitspraak getrouw te zullen opvolgen. Wij hebben tevens kennis genomen van en stemmen in met het barema van arbitragevergoedingen welke wordt toegepast voor de procedure en gekend is door de partijen.

Voor de procedure opteren wij voor één / drie scheidsrechters (keuze aan te duiden).

Deze overeenkomst werd ondertekend op ............................ 19 ....

Eisende partij:

.......................................... (handtekening)

...................................................... (naam)

bedrijf: ......................................................

adres: .......................................................

.................................................................

tel: ............................................................

fax: ...........................................................

BTW: .......................................................

HR: ..........................................................

Verwerende partij:

.......................................... (handtekening)

...................................................... (naam)

bedrijf: ......................................................

adres: .......................................................

.................................................................

tel: ............................................................

fax: ...........................................................

BTW: .......................................................

HR: ..........................................................